Stadgar för Swedish Gundog League - SGL

Antagna vid årsmöte den 2 September 2017

§ 1 Mål

För Swedish Gundog League - SGL, nedan benämnd klubben, gäller att skapa goda förutsättningar för hunden, hundägaren och hundägandet genom att:

 • Arrangera träningar och prov för att få en sund utveckling av apporterande jakthundar i enlighet med The Kennel Clubs Field Trials regler och reglemente  
 • Informera och sprida kunskap om provformerna.
 • Skapa och bevara goda relationer mellan omvärlden, klubben och hundägaren.

 

§ 2 Verksamhet

För att nå det uppsatta målet ska klubben:

 1. Informera och sprida kunskap om Swedish Gundog League – dess mål, organisation och arbetsformer.
 2. Informera om till klubben hörande verksamhet och deras användningsområden.
 3. Aktivt följa utvecklingen för klubbens verksamhet inom och utom landet.
 4. Utbilda domare, tävlingsledare, domarutbildare, instruktörsutbildare och andra funktionärer.
 5. Utforma regler för prov och/eller tävlingar samt auktorisera och avauktorisera domare, instruktörer och andra funktionärer för tävlingsverksamheten.
 6. Anordna tävlingar/prov i enlighet med uppsatta regler och riktlinjer. Endast renrasiga hundar registrerade i FCI-ansluten klubb har rätt att delta

 

§ 3 Medlemskap

Enskild person kan bli medlem i klubben. Styrelsen beviljar medlemskap. Varje medlem har rösträtt från det år under vilket hen fyller 16 år.

Medlem ska följa klubbens stadgar, utfärdade regler och riktlinjer. Medlem ska också i enlighet med beprövad erfarenhet vårda de hundar hen har tillsyn över, så att någon befogad anmärkning mot hundhållningen inte kan göras av kennelkonsulent eller annat behörigt kontrollorgan.

Årsmötet kan, efter förslag från styrelsen kalla den som på ett förtjänstfullt sätt främjat klubbens syften till hedersmedlem.

Medlemskap upphör om medlem begär sitt utträde ur klubben eller inte inom föreskriven tid betalar sin medlemsavgift.

Styrelsemedlemmar och förtroendevalda samt enskild medlem som deltar i prövning vid jakt skall uppmanas att lösa det statliga jaktkortet.

 

§ 4 Medlemsavgift

Medlemsavgiftens storlek beslutas av ordinarie årsmöte. Annan lägre avgift kan bestämmas för ungdomsmedlem, stödjande medlem och familjemedlem.

Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift men har samma rättigheter och skyldigheter som fullbetalande medlem.

 

§ 5 Verksamhetsår och mandatperiod

Klubbens verksamhets- och räkenskapsår ska vara kalenderår. Med mandatperiod avses i dessa stadgar för de personer som väljs enligt stadgarna: från det årsmöte, vid vilket valet skett, till och med nästa årsmöte eller till och med det årsmöte som mandatperioden avser.


§ 6 Organisation

Klubbens angelägenheter sköts av årsmöte och en av årsmötet vald styrelse.

Klubbens säte är lika med ordförandens bostadsort.

 

§ 7 Årsmöte

Moment 1 Inledning

Ordinarie årsmöte ska hållas årligen före februari månads utgång.

Extra årsmöte ska hållas på kallelse av styrelsen, eller när klubbens revisorer så begär, eller när minst en fjärdedel av klubbmedlemmarna skriftligen begär detta för uppgivet ändamål.

Om extra årsmöte begärts ska detta hållas inom 60 dagar.

Kallelse till ordinarie eller extra årsmöte ska utfärdas av styrelsen och delges medlemmarna senast 21 dagar före mötet genom meddelande på klubbens hemsida, via e-post eller på annat likvärdigt sätt. Tid och plats för årsmötet bestäms av styrelsen.

 

Moment 2 Dagordning

Ordinarie årsmöte öppnas av styrelsens ordförande eller, om denne inte är närvarande, av styrelsens vice ordförande.

Årsmöte avslutas av styrelsens ordförande eller, om denne inte är närvarande, av årsmötets ordförande.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma:

 1. Justering av röstlängd.
 2. Val av ordförande för årsmötet.
 3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid årsmötet.
 4. Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet. De valda justerarna är dessutom rösträknare.
 5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar.
 6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
 7. Fastställande av dagordningen.
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning samt revisorernas berättelse.
 9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust.
 10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen.
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
 12. a. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.
  b. Beslut om medlemsavgift för kommande verksamhetsår.
  c. Beslut om styrelsens förslag till rambudget.
 13. Val av ordförande.
 14. Val av  ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.
 15. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar.
 16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 15.
 17. Beslut om antal ledamöter och suppleanter för nästkommande verksamhetsår
 18. Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar.
 19. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast den 1 januari anmälts till styrelsen. Anmälan av sådant ärende ska vara skriftlig. Till ärendet ska styrelsen för behandling på årsmötet avge utlåtande och lämna förslag till beslut. Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt 19 kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.

 

Moment 3 Röstning

Vid årsmöte har varje medlem yttrande-, förslags- och rösträtt från det år under vilket hen fyller 16 år.

Röstning med fullmakt får inte ske. Röstning ska som regel ske öppet. Röstning vid val ska ske med slutna sedlar om någon begär detta. I annat ärende än val kan röstning ske med slutna sedlar om någon så yrkar och om mötet så beslutar. Som mötets beslut gäller den mening som får flest röster utom i fråga där annat stadgas. För beslut fordras enkel majoritet av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal i ärenden där röstning sker öppet gäller den mening som stöds av tjänstgörande ordförande under förutsättning att denne är medlem. I annat fall avgörs ärendet genom lottning.

Om röstetalet vid röstning med slutna sedlar blir lika, avgörs ärendet genom lottning.

Eventuell reservation mot mötets beslut i ett ärende ska lämnas skriftligt. Den underskrivna reservationen ska lämnas till mötesordförande och av denne anmälas innan mötet förklaras avslutat.

 

Moment 4 Närvarorätt med mera

Vid årsmöte äger följande personer rätt att närvara och att yttra sig men inte rätt att delta i beslut. De har också rätt att i protokollet få antecknat en mot beslut avvikande mening.

 • Årsmötets ordförande.
 • Av årsmötet utsedda revisorer och revisorssuppleanter.

Om någon av ovannämnda personer är medlem gäller för denne samma som för annan medlem.

 

Moment 5 Motioner och ärenden

Motion som medlem önskar få behandlad vid ordinarie årsmöte ska skriftligen och undertecknad lämnas till styrelsen senast 1 januari.

Styrelsen ska med eget yttrande överlämna motionen till årsmötet. Om det vid ordinarie årsmöte väcks förslag i ett ärende som inte finns upptaget under punkt 19, övriga ärenden, kan om mötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut. Vid extra årsmöte får endast ärende som angetts i kallelsen tas upp till beslut.

 

Moment 6 Kostnader

Klubben svarar för samtliga kostnader för angivna personer enligt § 7 moment 4 vid ordinarie och extra årsmöte.

 

§ 8 Styrelse 

Förvaltningen av klubbens angelägenheter handhas av en av årsmötet vald styrelse.

 

Moment 1 Styrelsens organisation

Styrelsen består av ordförande och fyra, sex eller åtta ordinarie ledamöter samt minst en och högst fyra suppleanter.

Ordinarie årsmöte väljer ordförande för ett år, övriga ledamöter för två år.

Ordinarie  ledamöter väljs så att vid varje ordinarie årsmöte utses hälften av ledamöterna på två år medan övriga innehar mandat ett år samt suppleanter för ett år.

Suppleant tjänstgör i den ordning röstetalet vid årsmötet visar, eller, om röstetal saknas, enligt beslut av årsmötet.

Endast den som är medlem i klubben kan väljas till ordinarie ledamot och suppleant.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare och kassör. Styrelsen har rätt att adjungera person eller personer. Denne eller dessa har yttranderätt men inte rätt att delta i beslut.

Styrelsen utser inom eller utom sig personer som var och en för sig eller i förening har rätt att teckna klubbens firma.

Styrelsen får inom sig utse ett arbetsutskott och inom eller utom sig kommittéer eller arbetsgrupper för att handlägga av styrelsen angivna arbetsuppgifter.

Styrelsen sammanträder efter kallelse från ordförande eller vid förhinder för denne från vice ordförande.

Styrelsen ska sammanträda minst fyra gånger per kalenderår.

Vid sammanträde ska protokoll föras.

Styrelsen är beslutför då samtliga ledamöter är kallade och fler än hälften av ledamöterna är närvarande vid sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening som erhåller flest röster. Om röstetalet är lika gäller den mening som stöds av tjänstgörande ordförande.

 

Moment 2 Styrelsens uppdrag

Styrelsen ska, förutom vad som sägs i dessa stadgar bland annat:

 • Bereda ärenden som ska behandlas av årsmötet.
 • Verkställa av årsmötet fattade beslut och uppdrag.
 • Ansvara för klubbens tillgångar, arkiv och korrespondens.
 • Avge verksamhetsberättelse med balans och resultaträkning till ordinarie årsmöte.
 • Senast 4 veckor före ordinarie årsmöte avlämna verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning till revisorerna.
 • Upprätta program rörande tid och plats för tävlingar.
 • I övrigt sköta klubbens angelägenheter

 

§ 9 Revisorer

Klubbens balans- och resultaträkning samt styrelsens förvaltning av klubbens angelägenheter ska årligen granskas av de av årsmötet utsedda revisorerna.

Revisorer och revisorssuppleanter väljs för en tid av ett år. Med ett år menas tiden från det årsmöte då val skett till och med det därpå kommande ordinarie årsmötet.

Klubbens verksamhetsberättelse med balans och resultaträkning ska överlämnas till revisorerna senast 4 veckor före ordinarie årsmöte.

Revisorernas berättelse ska vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor före ordinarie årsmöte.

Ordinarie revisorer har rätt att begära få närvara vid styrelsens sammanträden.

Ordinarie revisorer ska få protokoll från styrelsens sammanträden.

Revisorerna har rätt att yrka att ett extra årsmöte ska hållas.

 

§ 10 Valberedning

Av årsmötet utsedd valberedning ska förbereda de val som stadgemässigt ska ske vid årsmöte.

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter varav en sammankallande. Mandatperioden för sammankallande ska vara ett år och för övriga ledamöter två år. Sammankallande i valberedningen samt en ledamot ska väljas vid varje årsmöte.

Efter beslut från styrelsen kan valberedningen beredas tillfälle att närvara vid styrelsesammanträde.

Valberedningens sammankallande ska få protokoll från styrelsens sammanträden.

 

§ 11 Protokoll

Protokoll ska föras vid årsmöte samt vid styrelsens sammanträden. Protokollen ska återge de ärenden som behandlats och de beslut som fattats och ska vara justerade av tjänstgörande ordförande och av vald eller valda justerare.

Protokollen ska vara tillgängliga för medlemmar och arkiveras på ett betryggande sätt.

 

§ 12 Stadgeändring

Förslag till ändring av dessa stadgar ska handläggas enligt § 7, mom. 2, punkt 19.

Beslut om ändring av stadgarna fattas av årsmötet.

För sådant beslut krävs antingen att det stöds av tre fjärdedelar av de mötesdeltagare som deltar i beslut vid ordinarie årsmöte eller likalydande beslut fattas med enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöten varav minst ett ska vara ordinarie.

 

§ 13 Upphörande av klubben

För att beslut om upplösande av klubben ska vara giltigt ska detta ha fattats av två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie, och på det senare årsmötet ha stötts av minst tre fjärdedelar av de röstande.

Upplöses klubben som medlemsorganisation skall klubbens medel användas på sätt som sista årsmötet beslutat i enlighet med dessa stadgars mål- och verksamhetsparagrafer 1 och 2.