Etiska regler för Swedish Gundog League - SGL

 

Allmänt om domare

En SGL-domare har en framskjuten förtroendepost inom klubben. Domarens objektivitet får inte kunna ifrågasättas. Skulle det bli uppenbart att domaren brister i dessa för domarvärvet grundläggande egenskaper eller om hans/ hennes allmänna moraluppfattning kan anses klandervärd, bör domarens fortsatta tjänstgöring omedelbart omprövas av SGLs styrelse.

Domare får inte ensam döma hund som han/ hon under de senaste sex månaderna ägt, tränat, vårdat eller fört vid prov

Domare får inte ensam bedöma hund som ägs av någon i domarens hushåll.

När en domare för en hund på prov/tävling bör han/hon vara ytterst noga med att inte till andra deltagare uttala sig om någon av hundarna i samma tävlan.

Mot en domarkollega ska en domare alltid uppträda korrekt och respektfullt och får inte tala nedsättande om denne, även om domaren är oense med sin kollega om bedömningen.

Ohälsa av olika slag kan tillfälligt eller bestående omöjliggöra att en person kan genomföra domaruppdrag i enlighet med de krav som framgår av respektive form av prov

Sjukdom eller åldrande kan också påverka en människas personliga insikt angående egen minskande eller försvunnen kapacitet. SGLs styrelse kan finna det befogat att tillfälligt eller för gott behöva återkalla en domares auktorisation, om denne inte kan genomföra domaruppdrag och själv inte är förmögen att värdera sin egen situation. Situationerna kring dessa förhållanden kan givetvis bli mycket grannlaga och i enskilda fall kan det bli påkallat att närmare utreda en domares möjlighet att genomföra ett uppdrag.

 

Riktlinjer för domare, jaktledare och dog stewards inom SGL

Samtliga rubricerade funktioner är ett förtroendeuppdrag inom SGLs organisation och har en omfattande utbildningsverksamhet som grund.

Det innebär att man årligen i rimlig omfattning behöver tjänstgöra för att utveckla och vidmakthålla kompetens.

Generellt gäller att man i dessa uppdrag har en skyldighet att vara väl insatt i SGL Field Trial Regulations och att delta i provverksamheten.

Domare och jaktledare/stewards kan inte samtidigt vara skytt på prov.


Påföljder vid avvikelser från riktlinjerna.

Noggrannhet, medmänsklighet och rättskänsla måste prägla arbetet med disciplinära åtgärder. Grundläggande regel bör vara att alltid hellre fria än fälla i tveksamma fall.

Funktionär som bryter mot dessa regler eller handlar på sätt som är ägnat att skada eller motverka SGLs mål och verksamhet eller skada medlemmarnas förtroende för SGL kan av SGLs styrelse tilldelas disciplinär åtgärd.

Uppmärksammas handlande av störande karaktär görs i ett första skede en muntlig erinran med möjlighet till diskussion om förhållandet.

Övriga disciplinära åtgärder är:

  • Skriftlig erinran
  • Skriftlig varning
  • Avstängning -Avauktorisation

Erinran som är den lindrigaste påföljden innebär ett skriftligt påpekande av det fel som begåtts, samt en anmodan till den felande att för framtiden rätta sig efter gällande regler. Varning är ett allvarligt påpekande om att gällande regler inte följts, eller att domare vid tidigare tillfälle tilldelats erinran. Avstängning kan tillgripas under en utredning, eller att förseelsen anses som så allvarlig att förtroendet för domaren tillfälligtvis skadats, eller att domare vid tidigare tillfälle tilldelats varning. Avstängning kan ske från 6 månader och upp till 24 månader. Avstängning kan också tillgripas i den mening, att en begränsning kan ske gällande en domares vidareutbildning. Avstängning kan även omfatta delar av en auktorisation. Vid ärenden där beslut fattas om att avstängningen ska omfatta delar av en auktorisation kan avstängningen gälla upp till 36 månader. När beslut om avstängning verkställs en karenstid på upp till 30 (trettio) dagar övervägas, med hänsyn tagen till berörd

Riktlinjer för alla medlemmar (gäller generellt inkl sociala medier)

Varje medlem i SGL förväntas:

  • behandla och vårda hundar och andra djur väl i enlighet med beprövad erfarenhet liksom gällande djurskyddslagstiftning (i enlighet med SKK)
  • att man handlar och uppträder på ett sätt som inte skadar eller motverkar SGLs mål och verksamhet och inte uttalar sig nedsättande i tal eller skrift om en funktionär med uppdrag inom SGL
  • att följa stadgar och regelverk

Om något olämpligt händer, till exempel:

  • Om man tycker sig ha blivit otrevligt bemött/behandlad eller om en person visar oacceptabelt beteende
  • Om en enskild person inte har följt stadgar, regler eller riktlinjer eller handlar på ett sätt som motverkar eller skadar SGL
  • Om en hund visar oacceptabelt beteende.

Anmälan skickas till sekreterare@swedishgundog.se eller ordforande@swedishgundog.se och hanteras initialt av arbetsutskottet och tas därefter till styrelsen för eventuell utredning och beslut om åtgärd (se ovan).